หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด / แนะนำ บรรณาธิการคนใหม่

สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบพระคุณท่าน อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย เป็นผู้ริเริ่มและก่อตั้งวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรก (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 เป็นต้นมา และขอขอบพระคุณ อาจารย์ปิยชาติ สึงตี ที่ให้เกียรติเป็นบรรณาธิการประจำฉบับ (Guest Editor) ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 พ.ศ.2558 ก้าวใหม่ของวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 พ.ศ.2559 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ เป็นบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์การจัดทำวารสารให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดทำวารสารอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ และเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพวารสารระดับชาติต่อไป แชร์หน้านี้


ประกาศเมื่อ 30/11/2559 view [187]