หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Generic placeholder image Generic placeholder image     วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 9
ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559
ISSN : 1905-8241

วารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฉบับทบทวนแนวทางการศึกษา ทั้งทางมานุษยวิทยาสังคมวิทยา และปรัชญา ซึ่งเป็นฉบับที่ 9 ปีที่ 9(2559) นี้ ได้คัดเลือกบทความที่น่าสนใจจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่8 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งมีทั้งหมด4 บทความจาก 20 บทความ ในที่นี้คือบทความที่3 - 6 โดยทาง กองบรรณาธิการได้แบ่งบทความเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็นบทความวิชาการ เชิงแนวความคิดและทฤษฎี กลุ่มที่สองเป็นบทความวิจัยและวิทยานิพนธ์ และกลุ่มที่สามเป็นบทปริทัศน์หนังสือ ดังนี้

เริ่มต้นด้วยบทความแรกของ สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์ ที่กล่าวถึงชาติพันธุ์ข้ามรัฐวิชาการข้ามพรมแดน ซึ่งงานนี้เป็นงานสำรวจเอกสารงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข้ามพรมแดนรัฐชาติไทย เพื่อทำความ เข้าใจทิศทางและปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของชาติพันธุ์ศึกษาชุมชนทางชาติพันธุ์ของคนย้ายถิ่นที่ใช้ภาษาพูดและมีขนบธรรมเนียมประเพณีร่วมกัน เมื่อมาอยู่ในสังคมใหม่จึงเกิดปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต เกิดการผสมผสานและสร้างพื้นที่ทางสังคมแบบใหม่ สร้างจินตนาการเกี่ยวกับ “ความเป...อ่านทั้งหมด

ไฟล์เล่มฉบับเต็ม E-BOOK E-BOOK (Offline)
ประกาศเมื่อ 29/11/2559 view [757] Load [453]

1. ชาติพันธุ์ข้ามรัฐ วิชาการข้ามพรมแดน
Transnational Ethnic Networks and Academic across the Borders
สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
หน้า : 15-48 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [553]
2. สังคมวิทยา (การผลิต) วัฒนธรรม: ข้อพิจารณาเบื้องต้น ในเรื่องของการศึกษาด้านการผลิต
Sociology of Culture: A Preliminary Consideration of Production Studies
วิริยะ สว่างโชติ
หน้า : 49-74 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [426]
3. สำรวจข้อถกเถียงทางปรัชญาเกี่ยวกับอารมณ์และทฤษฎี อารมณ์สมานกาย
Exploring a Philosophical Debate about Emotion and Theory of Embodied Emotion
ปิยณัฐ ประถมวงษ์
หน้า : 75-110 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [377]
4. การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนและขีดความสามารถในการรองรับได้ เพื่อการบริหารจัดการ วางแผนอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อม- ชุมชน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
The Identity and Community Capacity to Support for Conservation Planning and Environmental Community Development: The Case Study in Tombon Banpang, Amphoe Phromburi, Singburi Province
ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์,*, ณัฐกฤตตา งามมีฤทธิ์ และ ณภัทร โพธิ์วัน
หน้า : 111-132 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [227]
5. ความร่วมมือของแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ ในจังหวัดพังงา: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ยะไข่
Cooperation of Myanmar Migrant Workers in Phang-nga Province: A Case Study of Rakhine Ethnic Group
กอแก้ว วงศ์พันธุ์
หน้า : 133-156 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [222]
6. การพัฒนาด้านความรู้ ด้านทักษะและ ด้านทัศนคติผ่านการเรียนการสอนเชิงรุก
The Student Improvement of Knowledge, Skills and Attitude through Active Learning Approaches
วรรณชร ไชยเดช*, ก้องกาญจน์ วชิรพนัง และ ศศิธร สุวรรณเทพ
หน้า : 157-178 ดูบทคัดย่อ บทความฉบับเต็ม load [190]
7. ปริทัศน์หนังสือ
Book Review NEHRU The Invention of India
SHASHI THAROOR
หน้า : 179-192 บทความฉบับเต็ม load [265]
บทความทั้งหมด 10 บทความ
เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป