หน้าหลัก / แบนเนอร์ทั้งหมด / วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2559

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 พ.ศ.2559
ISSN : 1905-8241

โดยมีบทความทั้งหมด 6 บทความดังนี้

  1. ชาติพันธุ์ข้ามรัฐ วิชาการข้ามพรมแดน
  2. สังคมวิทยา (การผลิต) วัฒนธรรม: ข้อพิจารณาเบื้องต้นในเรื่องของการศึกษาด้านการผลิต
  3. สำรวจข้อถกเถียงทางปรัชญาเกี่ยวกับอารมณ์และทฤษฎีอารมณ์สมานกาย
  4. การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนและขีดความสามารถในการรองรับได้ เพื่อการบริหารจัดการ วางแผนอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  5. ความร่วมมือของแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ในจังหวัดพังงา: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ยะไข่
  6. การพัฒนาด้านความรู้ ด้านทักษะและด้านทัศนคติผ่านการเรียนการสอนเชิงรุก
  7. บทปริทัศน์หนังสือเรื่อง NEHRU The Invention ofIndia
ไฟล์ฉบับเต็ม
ประกาศเมื่อ 29/11/2559 view [234]

แชร์หน้านี้