หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 มกราคม ถึง ธันวาคม 2559 / ปริทัศน์หนังสือ ...
ชื่อบทความ (TH) : ปริทัศน์หนังสือ
ชื่อบทความ (EN) : Book Review NEHRU The Invention of India
ผู้แต่ง : SHASHI THAROOR
หน้า : 179-192
รายละเอียด
บทคัดย่อ
คำสำคัญ :

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 9 , ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 มกราคม ถึง ธันวาคม 2559 view [28] load [208]