หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 มกราคม ถึง ธันวาคม 2559 / การพัฒนาด้านความรู้ ด้านทักษะและ ด้านทัศนคติผ่านการเรียนการสอนเชิงรุก...
ชื่อบทความ (TH) : การพัฒนาด้านความรู้ ด้านทักษะและ ด้านทัศนคติผ่านการเรียนการสอนเชิงรุก
ชื่อบทความ (EN) : The Student Improvement of Knowledge, Skills and Attitude through Active Learning Approaches
ผู้แต่ง : วรรณชร ไชยเดช*, ก้องกาญจน์ วชิรพนัง และ ศศิธร สุวรรณเทพ
หน้า : 157-178
รายละเอียด
บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การพัฒนาด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ (Skills) และด้านทัศนคติ (Attitude) ผ่านการ เรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ของ นักศึกษาในรายวิชา GEN 351 การบริหาร จัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ ภาคการศึกษาที่ 1/2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี (มจธ.) โดยใช้แบบประเมินตนเองตาม Rubrics เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบระดับ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ของนักศึกษาก่อน และหลังเรียนวิชาดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีระดับความรู้ ทักษะ และทัศนคติเพิ่มขึ้น หลังจากเรียนในรายวิชา GEN 351 โดยก่อน เรียนผู้เรียนมีระดับความรู้ อยู่ในระดับที่ 2 ( X = 2.60) ส่วนหลังเรียนมีระดับความรู้เพิ่มขึ้นอยู่ ในระดับที่ 4 ( X = 4.80) ส่วนด้านทักษะ ก่อนเรียนมีทักษะอยู่ในระดับ ที่ 2 ( X = 2.40) ส่วนหลังเรียนมีระดับความรู้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่ 4 X = 4.80) และด้านทัศนคติ ก่อนเรียนมีทัศนคติอยู่ในระดับที่ 2 ( X = 2.36) ส่วนหลังเรียนมีระดับทัศนติเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับที่ 3 ( X = 3.60) นอกจากนี้ผลการศึกษาด้านความรู้ พบว่าหลังเรียนผู้เรียน ร้อยละ 86.6 ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นทั้ง 3 ด้าน ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ที่รายวิชากำหนดไว้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยว กับการกำหนดเป้าหมายในชีวิต คุณลักษณะผู้นำที่ดี และการบริหาร คนและองค์กร ด้านทักษะ (Skills) พบว่าหลังเรียนผู้เรียนร้อยละ 73.0 เกิดพัฒนาด้านทักษะครบทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายใน ชีวิต การสื่อสาร การตัดสินใจของผู้นำ การทำงานเป็นทีม (การนำและ การตาม) การวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารโครงการ ส่วนด้าน ทัศนคติ พบว่าหลังเรียนผู้เรียนร้อยละ 70 เกิดการพัฒนาด้านทัศนคติ ทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความฉลาดทางอารมณ์ และความกระตือรือร้น
คำสำคัญ : การเรียนการสอนเชิงรุก การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การศึกษาทั่วไป การพัฒนาผู้เรียน
Abstract
This paper aims to present the results of student development on Knowledge, Skills, and Attitude through active learning approaches in GEN 351: Modern Management and Leadership, the compulsory course in General Education in semester 1/2558, Rubrics Self-assessment are used as a tool to compare levels of Knowledge, Skills, and Attitude before and after studying. The results show that level of knowledge increased from level 2 ( X = 2.60) to level 4 ( X = 4.80), level of skills from level 2 ( X = 2.40) to level 4 ( X = 4.80), and level of attitude from level 2 ( X = 2.36) to level 3 ( X = 3.60). Moreover, the results reveal that after the class ended the students 86.6 percent gained higher knowledge in 3 dimensions: Determination of Life Goal, Good Leadership, and Human Resource Management and Organization. Approximately 73 percent of students have developed all 6 skills: Determination of Life Goal, Communication, Decision Making, Teamwork (Leader and Follower), Strategic Planning, and Project Management. Lastly, 70 percent of students have developed 2 attitude dimensions: Emotional Quotient and Passion.
Keywords : Active learning, Project based learning, General education, Student development

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 9 , ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 มกราคม ถึง ธันวาคม 2559 view [209] load [153]