หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 มกราคม ถึง ธันวาคม 2559 / สังคมวิทยา (การผลิต) วัฒนธรรม: ข้อพิจารณาเบื้องต้น ในเรื่องของการศึกษาด้านการผลิต...
ชื่อบทความ (TH) : สังคมวิทยา (การผลิต) วัฒนธรรม: ข้อพิจารณาเบื้องต้น ในเรื่องของการศึกษาด้านการผลิต
ชื่อบทความ (EN) : Sociology of Culture: A Preliminary Consideration of Production Studies
ผู้แต่ง : วิริยะ สว่างโชติ
หน้า : 49-74
รายละเอียด
บทคัดย่อ
บทความนี้เกิดจากข้อสังเกตของผู้เขียน ที่เห็นว่าการศึกษาวัฒนธรรมร่วมสมัยและใน สายสังคมศาสตร์ในปัจจุบันได้หันไปให้ความ สนใจกับเรื่องของ “การผลิตวัฒนธรรม” (production of Culture) กันเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งผู้เขียนเข้าใจว่าเป็นผลจากการเกิด ของนโยบายรัฐบาล ที่ว่าด้วยอุตสาหกรรมทาง วัฒนธรรม หรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เริ่ม มีในปลายยุค 90 แนวทางของนโยบายเหล่านี้ เน้นที่การให้การสนับสนุนงานวัฒนธรรมต่อ ปัจเจกชน องค์กรธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหากำไร สถาบันหรือองค์กรภาคประชาชน เราจะเห็น ว่านักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะใน สายวัฒนธรรมศึกษา และนักสังคมวิทยาจำนวน หนึ่งได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาหรือช่วยเขียนงานทาง ด้านนโยบายดังกล่าว สิ่งที่ผู้เขียนสังเกตได้จากงานวิชาการเหล่านี้ก็ คือ การกลับไปอ้างอิงงานสำคัญที่ทำการศึกษาเรื่องของการผลิต ทางวัฒนธรรมในยุค ปี 70 โดยเฉพาะงานของเรย์มอนด์ วิลเลี่ยมส์ (Raymond Williams) นักวิจารณ์วรรณกรรมและนักทฤษฎีวัฒนธรรม ชาวอังกฤษ งานของกลุ่มนักสังคมวิทยาชาวอเมริกันอย่างริชาร์ด เอ. ปีเตอร์สัน (Richard A. Peterson) พอล เอ็ม เฮิร์ช (Paul M. Hirch) และงานของแม็กซ์ ฮอกไคเมอร์ (Max Horkheimer) และธีโอดอร์ อดอร์โน (Theodor Adorno) นักปรัชญาและนักสังคมวิทยาชาว เยอรมัน นักวิชาการทั้งหมดนับว่าเป็นผู้บุกเบิกงานด้านสังคมวิทยา วัฒนธรรม (Sociology of Culture) เช่นกัน ดังนั้น บทความนี้จึงมุ่ง ที่จะทบทวนทฤษฎีการผลิตทางวัฒนธรรมของงานวิชาการสำคัญ ๆ ใน ยุค 1970.
คำสำคัญ : สังคมวิทยาวัฒนธรรม จุดเปลี่ยนกระแสวัฒนธรรม การผลิตวัฒนธรรม
Abstract
This article begins from author’s observations that recent contemporary cultural studies and the social sciences have turned their attentions to “The production of culture”. The author understands that as a result of the government’s policy on the cultural industry or creative industry that began in the late ‘90s. The author also found that these scholarly works preferred to reference the study of cultural production in the year 70 such as the works of Raymond Wilson, Richard A. Peterson, Paul M. Hirsch, Max Horkheimer, and Theodor Adorno. All are prominence academic pioneers of sociology of culture as well. Therefore, this article intends to reconsidering the 70s theories in the production of culture.
Keywords : Sociology of Culture, Cultural Turn, The production of culture

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 9 , ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 มกราคม ถึง ธันวาคม 2559 view [330] load [359]