หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 มกราคม ถึง ธันวาคม 2559 / ชาติพันธุ์ข้ามรัฐ วิชาการข้ามพรมแดน...
ชื่อบทความ (TH) : ชาติพันธุ์ข้ามรัฐ วิชาการข้ามพรมแดน
ชื่อบทความ (EN) : Transnational Ethnic Networks and Academic across the Borders
ผู้แต่ง : สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์
หน้า : 15-48
รายละเอียด
บทคัดย่อ
บทความนี้ตัดตอนและเรียบเรียงมาจาก รายงานวิจัยการประมวลองค์ความรู้การศึกษา ชาติพันธุ์ข้ามชาติ ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มีเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ด้วยกัน ส่วนแรกเป็นทบทวนแนวคิดเรื่องความ หลากหลายทางชาติพันธุ์และบริบทที่มีผลต่อ การดำเนินการของรัฐไทยเกี่ยวกับการควบคุม การเคลื่อนย้ายของกลุ่มชาติพันธุ์ ส่วนที่สอง เป็นข้อสังเกตจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่ ศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ติดต่อ เชื่อมโยงข้ามพรมแดนรัฐชาติไทย
คำสำคัญ : ชาติพันธุ์ ข้ามรัฐ ข้ามพรมแดน
Abstract
This article is excerpted and edited from the research report on the body of knowledge about transnational ethnic relations, submitted to the Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre (public organization). The content is divided into two main parts. The first part is a review of changing context that had affected the attitude towards ethnic diversity and the operation of Thai state in controlling transnational migrations of ethnic people. The second part is the remarks from reviewing the researches on the ethnic relations across Thai national borders.
Keywords : Ethnic, Transnational, Borders

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 9 , ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 มกราคม ถึง ธันวาคม 2559 view [116] load [475]