หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 มกราคม ถึง ธันวาคม 2558 / ความเชื่อและพิธีกรรมตือรีในหมู่บ้านกัวแจโดะ ตำบลกัวแจโดะ อำเภอตาเนาะฮแมเราะฮ รัฐกลั...
ชื่อบทความ (TH) : ความเชื่อและพิธีกรรมตือรีในหมู่บ้านกัวแจโดะ ตำบลกัวแจโดะ อำเภอตาเนาะฮแมเราะฮ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
ชื่อบทความ (EN) : Factors Supporting the Persistence of Beliefs and the Teri Ritual in Gual Jedok Village, Gual Jedok Sub- District, Tanah Merah District, Kelantan State, Malaysia
ผู้แต่ง : วราวรรณ ตระกูลสรณคมน์
หน้า : 303-346
รายละเอียด
บทคัดย่อ
การศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนความเชื่อ พิธีกรรมตือรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อ และกระบวนการในการประกอบพิธีกรรมตือรี และเพื่อศึกษาปัจจัยการดำารงอยู่ของบอมอตือรี ท่ามกลางกระแสการฟื้นฟูอิสลาม ในหมู่บ้านกัว แจโด๊ะ ตำาบลกัวแจโด๊ะ อำาเภอตาเนาะแมเราะฮ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยใช้วิธีการศึกษา ทางมานุษยวิทยาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ ชุมชนโดยตรง โดยได้ทำาการสัมภาษณ์และ สังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่สนับสนุนการดำารงอยู่ของ ความเชื่อและพิธีกรรมตือรี คือ 1) ปัจจัยทาง สังคมและเศรษฐกิจ 2) ปัจจัยทางการแพทย์และ จิตใจ 3) ปัจจัยทางการศึกษาและศาสนา
คำสำคัญ : พิธีกรรมตือรี, หน้าที่นิยม
Abstract
This paper is a study of the factors that support the persistence of the belief in the Teri Ritual, the processes involved and the factors that have supported the survival of the Teri Bomohs in the midst of the Islamic Revival Movement in Gual Jedok Village, Gual Jedok Sub-District, Tanah Merah District, Kelantan State, Malaysia. Anthropological methods were used to gather data directly in the community. These methods included interviews and both participatory and non-participatory observations. Data were also gathered from various documentary sources. The study found that the factors supporting the continuation of traditional beliefs and the Teri Ritual included: 1) social and economic factors 2) medical and psychological factors, and 3) educational and religious factors.
Keywords : Teri ritual, Fuctionalism

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 8 , ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 มกราคม ถึง ธันวาคม 2558 view [86] load [29]

บทความอื่นๆ
ปริทัศน์หนังสือ Book Review Being Indian
เพลงดิเกร์มิวสิค: เงื่อนไขปัจจัย พัฒนาการ และตำแหน่งแห่งที่ในโลกความบันเทิง มลายูปาตานี
เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการเปิดพื้นที่ รูปแบบใหม่ให้กับการเคลื่อนไหวของกลุ่ม LGBT ในอินโดนีเซีย
การตกแต่งบ้านสไตล์อังกฤษของคนมลายู: นโยบายเศรษฐกิจใหม่กับการก่อตัวชนชั้นกลางใหม่ ในประเทศมาเลเซีย ค.ศ.1980-2010
รัฐสังคมนิยมกับการทำให้มรดกศักดินา กลายเป็นสินค้า: กรณีศึกษาช่างเงิน เมืองหลวงพระบาง
การค้าพระเครื่องข้ามชาติระหว่างไทยและมาเลเซีย
สังคมการเมืองและประชากร: บทสนทนากับนักวิชาการอินเดีย ปาร์ธา ฌัตเตอร์จี
เซอร์ ซัยยิด อะหมัด คาน: ปลดแอกความรุนแรงสู่การศึกษา
ผีกะในภาคเหนือของไทย ตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 สืบเชื้อสายตามตระกูลแม่จริงหรือไม่