หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 มกราคม ถึง ธันวาคม 2558 / เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการเปิดพื้นที่ รูปแบบใหม่ให้กับการเคลื่อนไหวของกลุ่ม LGBT ใน...
ชื่อบทความ (TH) : เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการเปิดพื้นที่ รูปแบบใหม่ให้กับการเคลื่อนไหวของกลุ่ม LGBT ในอินโดนีเซีย
ชื่อบทความ (EN) : Online Social Networks and the Opening of New Areas of LGBT Movements in Indonesia
ผู้แต่ง : กัลยาณี เกตุแก้ว
หน้า : 225-257
รายละเอียด
บทคัดย่อ
การศึกษาเครือข่ายสังคมออนไลน์ 2 กับ การเปิดพื้นที่รูปแบบใหม่ให้กับการเคลื่อนไหวของ กลุ่ม LGBT ในอินโดนีเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของกลุ่ม LGBT บนพื้นที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่จะนำ ไปสู่การเรียกร้องสิทธิ การเปิดเผยตัวตน หรือการ ยอมรับในพื้นที่สาธารณะจากสังคมอินโดนีเซีย ผลการศึกษาพบว่า การเคลื่อนไหวของกลุ่ม LGBT บนพื้นที่เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นพื้นที่ รูปแบบใหม่ที่สร้างความเข้าใจ การยอมรับตนเอง การแบ่งปันข้อมูล การมีส่วนร่วมในการแสดง ความคิดเห็นได้อย่างเสรีได้เพียงเฉพาะกลุ่มที่ใช้ เฟซบุ๊กแบบปิด (close group) ทำให้ยังไม่สามารถเป็นพื้นที่สาธารณะ ในฐานะเครื่องมือสำหรับการต่อสู้ทางการเมือง หรือการต่อสู้เพื่อเรียก ร้องสิทธิต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริงตามทัศนะของฮาเบอร์มาส เพราะข้อ จำกัดของกลุ่ม LGBT เรื่องเวลา พื้นที่ ฐานะทางสังคม การไม่กล้า เผชิญหน้าหรือยอมรับตัวตนต่อคนรอบข้าง ด้วยพื้นฐานครอบครัวที่ แตกต่างกันของแต่ละคนและการได้รับการอบรมสั่งสอนหรือปลูกฝัง ในทางที่ไม่ดีต่อการเป็นคนรักเพศเดียวกัน ทำให้จำนวนผู้ที่ออกมาทำ กิจกรรมเพื่อการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิบนพื้นที่สาธารณะทั่วไปมี จำนวนน้อยกว่าคนที่เคลื่อนไหวและร่วมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ อย่าง กระตือรือร้นในพื้นที่เครือข่ายสังคมออนไลน์
คำสำคัญ : เครือข่ายสังคมออนไลน์, พื้นที่สาธารณะ
Abstract
This research aimed to analytically study the movements of LGBT groups on online social networks that eventually lead to the demand for rights, self-disclosure or social acceptance in Indonesian society. The findings reveal that the movements of LGTB groups on online social networks represent new space that builds up understanding, self-acceptance, information sharing and free speech only among those who are members of the closed group feature of Facebook. Therefore, social networks cannot be genuine public space as a channel for political ideology battle or demand for rights as defined by Habermas due to the limitations in terms of time, space, social status, fear of confrontation with others, self-acceptance, differences in the family backgrounds and upbringing that is geared towards gender bias. As a result, there are a smaller number of people being active in demanding rights on general public spaces than those enthusiastically offering their opinions on online social networks.
Keywords : Online social network, Public sphere

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 8 , ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 มกราคม ถึง ธันวาคม 2558 view [212] load [37]

บทความอื่นๆ
ปริทัศน์หนังสือ Book Review Being Indian
ความเชื่อและพิธีกรรมตือรีในหมู่บ้านกัวแจโดะ ตำบลกัวแจโดะ อำเภอตาเนาะฮแมเราะฮ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
เพลงดิเกร์มิวสิค: เงื่อนไขปัจจัย พัฒนาการ และตำแหน่งแห่งที่ในโลกความบันเทิง มลายูปาตานี
การตกแต่งบ้านสไตล์อังกฤษของคนมลายู: นโยบายเศรษฐกิจใหม่กับการก่อตัวชนชั้นกลางใหม่ ในประเทศมาเลเซีย ค.ศ.1980-2010
รัฐสังคมนิยมกับการทำให้มรดกศักดินา กลายเป็นสินค้า: กรณีศึกษาช่างเงิน เมืองหลวงพระบาง
การค้าพระเครื่องข้ามชาติระหว่างไทยและมาเลเซีย
สังคมการเมืองและประชากร: บทสนทนากับนักวิชาการอินเดีย ปาร์ธา ฌัตเตอร์จี
เซอร์ ซัยยิด อะหมัด คาน: ปลดแอกความรุนแรงสู่การศึกษา
ผีกะในภาคเหนือของไทย ตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 สืบเชื้อสายตามตระกูลแม่จริงหรือไม่