หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 มกราคม ถึง ธันวาคม 2558 / สังคมการเมืองและประชากร: บทสนทนากับนักวิชาการอินเดีย ปาร์ธา ฌัตเตอร์จี...
ชื่อบทความ (TH) : สังคมการเมืองและประชากร: บทสนทนากับนักวิชาการอินเดีย ปาร์ธา ฌัตเตอร์จี
ชื่อบทความ (EN) :
ผู้แต่ง : วิริยะ สว่างโชติ
หน้า : 63-78
รายละเอียด
บทคัดย่อ
บทสัมภาษณ์ต้องการสนทนากับปาร์ธา ฌัตเตอร์จี นักสังคมศาสตร์คนสำาคัญชาว อินเดีย ในประเด็นเรื่อง “สังคมการเมือง” และ “ประชากร” อันเป็นประเด็นสำาคัญที่เขาทำา การศึกษามากกว่า 30 ปีเพื่อที่จะทำาความเข้าใจ สังคมประชาธิปไตยในยุคหลังอาณานิคม
คำสำคัญ : สังคมการเมือง, ประชากร
Abstract
This interview discussed with Professor Partha Chatterjee, a prominent scholar in social sciences and former director of Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, India, on “political society” and “population” as a main field of postcolonial democracy which he has been studies for over 20 years.
Keywords : Political society, Population

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 8 , ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 มกราคม ถึง ธันวาคม 2558 view [115] load [33]

บทความอื่นๆ
ปริทัศน์หนังสือ Book Review Being Indian
ความเชื่อและพิธีกรรมตือรีในหมู่บ้านกัวแจโดะ ตำบลกัวแจโดะ อำเภอตาเนาะฮแมเราะฮ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
เพลงดิเกร์มิวสิค: เงื่อนไขปัจจัย พัฒนาการ และตำแหน่งแห่งที่ในโลกความบันเทิง มลายูปาตานี
เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการเปิดพื้นที่ รูปแบบใหม่ให้กับการเคลื่อนไหวของกลุ่ม LGBT ในอินโดนีเซีย
การตกแต่งบ้านสไตล์อังกฤษของคนมลายู: นโยบายเศรษฐกิจใหม่กับการก่อตัวชนชั้นกลางใหม่ ในประเทศมาเลเซีย ค.ศ.1980-2010
รัฐสังคมนิยมกับการทำให้มรดกศักดินา กลายเป็นสินค้า: กรณีศึกษาช่างเงิน เมืองหลวงพระบาง
การค้าพระเครื่องข้ามชาติระหว่างไทยและมาเลเซีย
เซอร์ ซัยยิด อะหมัด คาน: ปลดแอกความรุนแรงสู่การศึกษา
ผีกะในภาคเหนือของไทย ตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 สืบเชื้อสายตามตระกูลแม่จริงหรือไม่