หน้าหลัก / วารสารทั้งหมด / ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 มกราคม ถึง ธันวาคม 2558 / เซอร์ ซัยยิด อะหมัด คาน: ปลดแอกความรุนแรงสู่การศึกษา...
ชื่อบทความ (TH) : เซอร์ ซัยยิด อะหมัด คาน: ปลดแอกความรุนแรงสู่การศึกษา
ชื่อบทความ (EN) : Sir Syed Ahmad Khan(1817-1898): Transition of violence to education system
ผู้แต่ง : อัปดุรเราะฮหมาน มูเก็ม
หน้า : 35-61
รายละเอียด
บทคัดย่อ
บทความชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา วิเคราะห์ถึงแนวคิดของเซอร์ ซัยยิด อะหมัด คาน และการถอดบทเรียนในการทำางานเพื่อขับเคลื่อน สังคมหลังการปะทะครั้งยิ่งใหญ่ของกองทัพ ปลดแอกประชาชนชาวอินเดียกับอาณานิคม อังกฤษในปี 1857 อีกด้วย ห้วงยามดังกล่าวนับ เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการทำางานและถือเป็น ความยากยิ่งในการนำาพามวลชนออกจาก สถานการณ์ความขัดแย้งเพื่อไปสู่ทางรอดเดียว ในขณะนั้นคือ ระบบการศึกษา ด้วยเหตุนี้มุสลิม ในประเทศอินเดียไม่เพียงแค่แสวงหาแนวทาง การดำารงชีวิตของพวกเขาภายใต้บริบทแห่ง ความรุนแรงและสถานการณ์แห่งความไม่สงบ กระนั้นพวกเขายังต้องการค้นหาอัตลักษณ์แบบ ใหม่ให้กับสังคมเพื่อปรับใช้ในอนาคตอีกด้วย จากการศึกษาพบว่า เซอร์ ซัยยิด อะหมัด คานได้เปลี่ยนผ่าน วัฒนธรรมแห่งความรุนแรงที่มุ่งเน้นการนองเลือดไปสู่สังคมใต้ขนบ ใหม่ ๆ ด้วยการศึกษา ท่านพยายามสร้างแนวคิดในการปลดปล่อย ตัวเองจากจักรวรรดินิยมอังกฤษด้วยการปลุกพลังบวกของความรัก ระหว่างประชาชนชาวมุสลิมและฮินดูที่เคยมีปมขัดแย้งระหว่างกัน ผ่านสำนึกสาธารณะของความเป็นพี่น้องร่วมแผ่นดินผู้มีส่วนร่วมใน ชะตากรรมแห่งความเป็นพลเมืองอินเดียใต้นิยามคำว่า “Qaum” (Nation) อย่างไรก็ตามท่านได้เปลี่ยนแนวคิดทางการต่อสู้จากการใช้ ปากกระบอกปืนไปสู่ปลายปากกาใต้แนวคิดการศึกษา ท่านได้สร้าง กลุ่มคนเล็ก ๆ ที่มุ่งเน้นศึกษาความเป็นไปของสังคมและถอดบทเรียน เพื่อหาทางออกร่วมกันด้วยการก่อตั้งสถาบันทางปัญญาให้กับสังคม อินเดีย ผลของการขับเคลื่อนดังกล่าวปรากฏขึ้นในนาม “กลุ่มเคลื่อนไหว อาลิการ์” ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมุสลิมอาลิการ์ได้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์ ที่ทรงพลังและเป็นปฏิมากรรมชิ้นเอกของซัยยิด อะหมัด คาน เพราะ ท่านเชื่อว่า การศึกษาเท่านั้นที่เป็นอาวุธทางปัญญาซึ่งมีพลังมากพอ ในการเปลี่ยนผู้คนทั้งโลก หาใช่ปลายกระบอกปืนและการหยิบยื่นของ กำนัลให้แก่กันด้วยหยดเลือดและความรุนแรง
คำสำคัญ : เซอร์ ซัยยิด อะหมัด คาน, สถานการณ์ความรุนแรง, การต่อสู้, การศึกษา
Abstract
The article is not only to analyse, but to explore an experience about the social reform of Sir Syed Ahmad Khan (1817-1898) after the violence of Indian revolution in 1857 which was against British rule. The period which is a transition from the violence and a step forward to the educational reform. For the reason, the Muslims in India who were not only seeking a good model for their life, but they also, were searching for a new identity within the violent and unrest situation for the future The study found that Sir Syed Ahmad Khan transformed the violence of the bloodshed into a new idea under the educational model. He used the concept of “Qaum” in order to make cooperation between Muslims and Hindus who were not only belonged to the group of conflict, but they were the citizens of India. He, however, converted their belief under old form of violence to the education system. He also, was running the small group of people to study the social phenomenon and created the intellectual institution for Indian people. The contribution of Sir Syed in the field of education later on comes out with the result of the Aligarh Movement, which was initiated by him as a reformist. It is beyond doubt that education has been the need of any society. Education is a life long process and the development of any country depends upon its standard and quality in the country. Currently, The Aligarh Muslim University is the strong seed and good production which has grown up from that reform. Because of his believes that the violence, however, which is not the strongest power for using to change the world, except education system.
Keywords : Sir Syed Ahmad Khan, Violence, Education system.

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 8 , ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 มกราคม ถึง ธันวาคม 2558 view [97] load [40]

บทความอื่นๆ
ปริทัศน์หนังสือ Book Review Being Indian
ความเชื่อและพิธีกรรมตือรีในหมู่บ้านกัวแจโดะ ตำบลกัวแจโดะ อำเภอตาเนาะฮแมเราะฮ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
เพลงดิเกร์มิวสิค: เงื่อนไขปัจจัย พัฒนาการ และตำแหน่งแห่งที่ในโลกความบันเทิง มลายูปาตานี
เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการเปิดพื้นที่ รูปแบบใหม่ให้กับการเคลื่อนไหวของกลุ่ม LGBT ในอินโดนีเซีย
การตกแต่งบ้านสไตล์อังกฤษของคนมลายู: นโยบายเศรษฐกิจใหม่กับการก่อตัวชนชั้นกลางใหม่ ในประเทศมาเลเซีย ค.ศ.1980-2010
รัฐสังคมนิยมกับการทำให้มรดกศักดินา กลายเป็นสินค้า: กรณีศึกษาช่างเงิน เมืองหลวงพระบาง
การค้าพระเครื่องข้ามชาติระหว่างไทยและมาเลเซีย
สังคมการเมืองและประชากร: บทสนทนากับนักวิชาการอินเดีย ปาร์ธา ฌัตเตอร์จี
ผีกะในภาคเหนือของไทย ตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 สืบเชื้อสายตามตระกูลแม่จริงหรือไม่