หน้าหลัก / รายนามกองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2559
บรรณาธิการ
    อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก สาขา In-do Pacific Studies Jawaharlal Nehru University

ปริญญาโท สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขามนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป
อีเมล : ssiripor@wu.ac.th
ที่ปรึกษา
1.   ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์   อธิการบดี
2.   รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ
3.   รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม
4.   ดร.เลิศชาย ศิริชัย   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
5.   ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต   คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์
6.   ผศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กองบรรณาธิการ
1.   ศ.เกียรติคุณสุริชัย หวันแก้ว  

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.   ผศ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.   ผศ.ดร.อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

4.   ผศ.ดร.ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล   คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5.   ดร.อุทัย ดุลยเกษม   นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
6.   ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์    ศูนย์มานุษวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7.   Professor GVC Naidu   Jawaharlal Nehru University, India
8.   Assoc. Prof. Dr. Alexander Horstmann   School of Humanities, Tallinn University, Estonia
9.   Buni Yani   London School of Public Relation, Indonesia
10.   ดร.จิตประพัฒน์ สายโสภา   สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11.   ดร.เอ็ดวิน รอย เซเนอร์     สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12.   ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์   สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13.   อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง   สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์