อีเมล | ค้นหาบุคลากร | INTRANET | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขอเชิญชวนนักวิจัยทั่วไป คณาจารย์ ส่งบทควาามเพื่อตีพิมพ์ ในวารสาร สังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปี 2560 แนะนำ บรรณาธิการคนใหม่
บรรณาธิการบอกกล่าว

...
 

ปีที่ 9 | ฉบับที่ 9
มกราคม ถึง ธันวาคม

ISSN : 1905-8241

  วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ฉบับทบทวนแนวทางการศึกษา ทั้งทางมานุษยวิทยาสังคมวิทยา และปรัชญา ซึ่งเป็นฉบับที่ 9 ปีที่ 9(2559) นี้ ได้คัดเลือกบทความที่น่าสนใจจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ &ldq......Generic placeholder image

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่ 9 | ฉบับที่ 9
มกราคม ถึง ธันวาคม

ISSN : 1905-8241

Generic placeholder image

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่ 8 | ฉบับที่ 8
มกราคม ถึง ธันวาคม

ISSN : 1905-8241

เว็บไซต์นี้สนับสนุนเว็บบราวเซอร์ Chrome,Firefox และ Internet Explorer เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป